Tôn chỉ và mục đích

Câu lạc bộ coach Hà Nội ( sau đây gọi tắt là HCC) là tổ chức nghề nghiệp được thành lập trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng của các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế của Việt nam, hoạt động trong lĩnh vực coach hoặc có liên quan đến coach như Nhân sự, đào tạo, tư vấn.

 • Tạo ra sân chơi cho cộng đồng coach ở Việt nam gặp gỡ, giao lưu
 • Nơi trao đổi kiến thức, kinh nghiệm để cùng giúp nhau phát triển
 • Thúc đẩy phát triển nghề coach theo chuẩn đạo đức quốc tế của ICF (Code of Ethics of ICF)
 • Lan tỏa các giá trị tích cực tới cộng đồng
Cơ cấu tổ chức và ban điều hành

HCC hoàn toàn thuộc sở hữu của các thành viên, kiểm soát và vận hành bởi các thành viên hoạt động trong lĩnh vực coaching. HCC là một tổ chức chuyên nghiệp phi lợi nhuận điều hành bởi Ban Điều hành

Ban Điều hành bao gồm một (01) Chủ tịch, bốn (04) Trưởng ban, Ban Tài chính – Hành Chính, Ban Nội dung, Ban Truyền Thông đối ngoại, Ban Kết nạp và Phát triển hội viên.  Các thành viên cống hiến thời gian, nỗ lực và sự đam mê nghề nghiệp cho các hoạt động của HCC trên cơ sở tự nguyện.

1.  Ban Truyền thông đối ngoại (TTĐN)

Ban TTĐN chịu trách nhiệm xây dựng, phát triển và quản lý các kênh thông tin nội bộ cũng như thương hiệu và nhận diện về HCC; phụ trách các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của HCC trong cộng đồng Coach và các đối tác có liên quan.

Truyền thông trong nước: Quản lý forum, website, facebook của HCC; Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu của HCC; Truyền thông sự kiện của HCC;Xây dựng các hoạt động truyền thông xuyên suốt gắn với thương hiệu của HCC để quảng bá hình ảnh ra bên ngoài.

Đối ngoại & Phát triển quan hệ hợp tác trong nước: Tham mưu cho BĐH của CLB xúc tiến và mở rộng các quan hệ hợp tác trong lĩnh vực coaching với cơ quan chức năng có liên quan, các Hiệp hội bạn và các tổ chức xã hội nghề nghiệp khác; Thực hiện công tác kêu gọi và thu hút tài trợ từ các Nhà tài trợ trong nước và nước ngoài để tạo nguồn quỹ hỗ trợ phát triển các hoạt động của CLB.

Đối ngoại & Phát triển quan hệ hợp tác quốc tế: Quản lý các mối quan hệ, chia sẻ thông tin với Liên đoàn khai vấn quốc tế ICF; Tăng cường thực hiện chia sẻ offline để chuyển giao mô hình, kiến thức, kinh nghiệm, tài liệu nhận từ các cuộc họp, hội thảo quốc tế; Hợp tác với các cá nhân hoặc tổ chức của khu vực trong các dự án hay chương trình đào tạo về coaching

2.  Ban nội dung

  • Tổ chức hội thảo chuyên môn liên quan đến coaching
  • Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn (offline/tọa đàm) theo yêu cầu của hội viên;
  • Viết bài chuyên môn về coaching
  • Phối hợp với Ban đối ngoại trong việc cập nhật các mô hình, kiến thức, kỹ năng, chuyên môn chuyển giao từ các cuộc họp, hội thảo quốc tế.

3.  Ban Tài chính hành chính (TCHC)

Ban TCHC chịu trách nhiệm quản lý hiệu quả và minh bạch các nguồn thu và chi của HCC.

Tài chính: Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật Quy chế tài chính; Lên kế hoạch tài chính năm; theo dõi, cập nhật và báo cáo tài chính định kỳ (theo quý); Nhận và theo dõi hội phí; Phối hợp với Ban TTĐN trong công tác thu hút và theo dõi công tác tài trợ; Theo dõi việc thực hiện quyền lợi dành cho các nhà tài trợ.

Hành chính: Tổ chức hậu cần cho các hội thảo, sự kiện và các hoạt động chung của HCC (vd: lựa chọn và thuê địa điểm tổ chức; thanh quyết toán; theo dõi và thực hiện các công tác hiếu, hỉ, tổ chức lễ tết cho hội viên, v.v.)

4. Ban Phát triển hội viên (PTHV)

Ban PTHV chịu trách nhiệm xây dựng các mối quan hệ và hoạt động giúp phát triển năng lực chuyên môn của hội viên, tăng cường sự tương tác và gắn kết của hội viên với hiệp hội.

Chính sách: Soạn thảo, cập nhật, bổ sung chính sách, quy trình liên quan tới hoạt động của Ban, dựa trên nhu cầu thực tế và các ý kiến của hội viên và Ban điều hành (BĐH); Xây dựng công cụ và mẫu biểu tiêu chuẩn có liên quan đến hoạt động của Ban PTHV; Xây dựng các tiêu chí đánh giá và khen thưởng hội viên.

Quản lý thông tin & Thúc đẩy sự tham gia của hội viên: Cập nhật và chia sẻ danh sách hội viên thường xuyên, theo các nguyên tắc bảo mật sự riêng tư của hội viên; Phối hợp với các Ban chức năng và chuyên môn xây dựng các hoạt động và công cụ giúp thúc đẩy sự tham gia của hội viên vào hoạt động chuyên môn của hội; Đánh giá chất lượng của các hội thảo và sự chuyên cần của hội viên.

Thu hút, Kết nạp & Chấm dứt tư cách hội viên: Phối hợp với tất cả các Ban trong việc thúc đẩy và phát triển mạng lưới hội viên của HCC; Đảm bảo hội viên HCC được lựa chọn và kết nạp theo các quy trình đơn giản, hiệu quả và đúng tiêu chí của hội; Hỗ trợ hội viên mới trong năm đầu tiên gia nhập hội; Nhắc nhở, cảnh báo hội viên về nguy cơ bị chấm dứt tư cách hội viên và thông báo dừng tư cách hội viên.

5. Ban Pháp chế.

Cập nhật những thông tin, văn bản trong nước và quốc tế liên quan đến hoạt động coach

Chiến lược 2018 – 2019

Xây dựng nội dung các buổi sinh hoạt chuyên môn chất lượng chuyên nghiệp và tổ chức sinh hoạt định kỳ, đem lại giá trị thiết thực cho các hội viên.

Phát triển hội viên và xây dựng, hoàn thiện quy chế hoạt động theo hướng thành lập ICF Chapter vào năm 2019.

Hoạt động chuyên môn

Câu lạc bộ hoạt động thường kỳ 2 tháng 1 lần, Đại hội thường niên sẽ được tổ chức 1 năm/lần với các chủ đề chuyên môn xung quanh 3 nội dung chính: Phát triển nghề nghiệp, kiến thức, kỹ năng.

Mọi thành viên CLB yêu cầu phải tham gia ít nhất 3 trong tổng số 7 hội thảo thường xuyên và Đại hội thường niên của CLB.

Quản lý thông tin
 1. Hội viên không được công bố, chuyển tiếp (forward) danh sách địa chỉ thư tín (e- mail), thông tin của bất kỳ hội viên nào của HCC và của chung HCC nếu không được phép bằng văn bản của hội viên có liên quan hoặc của Ban Điều hành
 2. Hội viên HCC chỉ được phép chuyển tiếp các thông tin về yêu cầu tuyển dụng khi được một hội viên của HCC yêu cầu nhưng phải đảm bảo xóa toàn bộ các địa chỉ e- mail và/hoặc thông tin cá nhân của hội viên khác trong e-mail đã nhận được trước khi chuyển đi.
 1. Liên lạc giữa các hội viên nên viết bằng tiếng Việt không dấu trong email hoặc viết tiếng Việt có dấu và gửi đi ở dạng tài liệu đính kèm (file attached)
 2. Đối với các thư tín cần sự xác nhận, mời tham gia chỉ cần hồi đáp (reply)cho người gửi, không cần hồi đáp cho tất cả hội viên.
 3. Tiêu đề (subject) trên thư tín cần được thay đổi phù hợp với nội dung trước khi gửi đi.
 4. Mọi thông tin, chia sẻ giữa các hội viên của HCC mà không được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng là tài sản của HCC và các hội viên phải có trách nhiệm giữ bí mật, chỉ để sử dụng trong công việc nhưng không được trích dẫn nguồn gốc của thông tin.
 1. Hội viên không được chia sẻ thông tin có được từ HCC và các hội viên khác của HCC với bất kỳ bên thứ ba nào mà không được ủy quyền bằng văn bản của Ban Điều hành
 2. Nếu hội viên nào dù vô tình hay cố ý vi phạm những quy tắc trên sẽ bị xử phạt theo quy định của Điều lệ HCC không giới hạn việc bị loại bỏ tư cách thành viên vĩnh viễn và/hoặc theo qui định của pháp luật Việt
 3. Quy định này là một phần không tách rời của Điều lệ

Khi bạn thay đổi, bạn truyền cảm hứng cho người khác đổi thay

– Chủ tịch: Quách Hương –